Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

letsgodrinktogether
15:27
7545 83ea
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacalineczka calineczka
letsgodrinktogether
15:27
9350 4785
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacalineczka calineczka
letsgodrinktogether
15:27
7966 40c1
Reposted frombluesunday bluesunday viacalineczka calineczka
15:27
9471 662f 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viamaryjanejanis maryjanejanis
letsgodrinktogether
15:27
Reposted fromshakeme shakeme viaredweed redweed

June 24 2015

letsgodrinktogether
12:48
    
Reposted fromfandoms fandoms viaglee glee
letsgodrinktogether
12:48
   
Reposted fromfandoms fandoms viaglee glee
letsgodrinktogether
12:47
2754 ea7f
Glee Meme  | ★  A scene that makes you sad
Reposted fromfandoms fandoms viaglee glee
letsgodrinktogether
00:05
0483 3de4
Reposted fromcelebs celebs viaglee glee
letsgodrinktogether
00:03
 
Reposted fromcelebs celebs viaglee glee
letsgodrinktogether
00:02
      
Reposted fromfandoms fandoms viaglee glee

June 23 2015

letsgodrinktogether
23:58
7136 bd58
Reposted fromShini Shini viaglee glee
letsgodrinktogether
22:58
   
Reposted fromfandoms fandoms viaglee glee
letsgodrinktogether
22:09
  
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viaglee glee
letsgodrinktogether
22:06
      
Reposted fromcelebs celebs viaglee glee
letsgodrinktogether
21:54
  
Reposted fromfandoms fandoms viaglee glee
letsgodrinktogether
21:50
    
Reposted fromcelebs celebs viaglee glee
letsgodrinktogether
21:49
  
Reposted fromcelebs celebs viaglee glee
letsgodrinktogether
21:46
Rodziną są ludzie,którzy przytulą cię, nieważne co się stanie. Widzą ból w twych oczach, nawet gdy innym mówisz, że nic ci się nie stało.nawet gdy innym mówisz,
że nic ci się nie stało. W rodzinie chodzi o śmiech, szersze uśmiechy i o lepsze życie. Rodzina jest jak makowiec. Głównie słodka, ale też zakręcona. Pomimo braku więzów krwi, jesteśmy połączeni czymś silniejszym: miłością.
— glee
Reposted fromwonderLife wonderLife viaglee glee
letsgodrinktogether
21:46
8102 b9ed
I love them all. You don't get it.
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viaglee glee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl